Bekijk ons op LinkedIn Volg ons op twitter

 

Email
Wachtwoord

Wachtwoord vergeten?
 


 


 


 
 

Ondanks de constante zorg en aandacht die Luckysoft Webdesign & Hosting aan de samenstelling van deze site besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op de site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Het is een bezoeker van deze site niet toegestaan de site volledig of een gedeeltelijke weergave of reproductie van deze site in ongeacht welke vorm (fotokopie, foto, microfilm, magneetband, diskette , CD-Rom, ZIP of langs andere elektronische weg) zonder de uitdrukkelijke, schriftelijk gegeven toestemming van de auteur of diens rechthebbenden, te gebruiken.
Luckysoft Webdesign & Hosting kan er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Luckysoft Webdesign & Hosting sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.

Luckysoft Webdesign & Hosting is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site aan u verstrekt is.

 Bekijk ons op LinkedIn     Volg ons op twitter